Top 12 Đề Ôn Thi Học Kì 1 Lớp 4 Môn Tiếng Anh

Share:

Bộ đề luyện thi giờ Anh lớp 4 qua mạng giúp những em học viên lớp 4 làm cho quen với những dạng bài bác tập tự cơ phiên bản tới nâng cao. Vì vậy, những cỗ đề ôn luyện tiếng Anh này để giúp tiếp cận dần dần dần, từ khó đến dễ để trẻ học tập tiếng Anh hiệu quả hơn.

Mời thầy cô, bố mẹ cùng các concùng tham khảo 5 bộ đề được mynhanke.mobi soạn theo chuẩn chỉnh chương trình Bộ giáo dục dưới đây!

Tổng quan về đề thi

Trong bộ đề luyện thi giờ Anh lớp 4 qua mạngcó những dạng bài xích tập như: Khoanh một từ không giống với từ bỏ còn lại, nối câu, ngừng bài hội thoại, áp dụng tranh lưu ý để chấm dứt câu, tìm cặp đôi thích hợp, tiến công số tương xứng vào hình vẽ, thu xếp lại câu, chọn từ đúng....

Bạn đang đọc: Top 12 đề ôn thi học kì 1 lớp 4 môn tiếng anh

Với các dạng bài bác tập, các nhỏ xíu sẽ được rèn luyện phần lớn kiến thức khác nhau từ từ vựng mang đến ngữ pháp, từ từ đối kháng đến câu hoàn chỉnh. Mời thầy cô và những em cùng xem thêm 5 cỗ đề thi tiếng Anh.

*

Luyện đề thi liên tục giúp con trẻ tiếp cận dần dần, từ nặng nề đến dễ dàng để học tiếng Anh công dụng hơn

Bộ đề thi số 1

Phần 1: Pick the right answer (Chọn đáp án chuẩn cho mỗi câu hỏi dưới đây)

1. Where _____ you from? I am from Vietnam.

A. Is B. Be C. Am D. Are

2. There _____ twenty students in my class.

A. Is B. Am C. Are D. Don't

3. A: Hi! My name is Tuan

B: I am Minh. Nice khổng lồ meet _____.

A. You B. His C. Her D. She

4. Choose the odd one out.

A. Cát B. Dog C. House D. Cow

5. My brother _____ 5 years old.

A. Am B. Is C. Are D. Be

6. Choose the odd one out.

A. Soccer B. Physics C. Music D. Maths

7. Tuan is my _____ too.

A. He B. She C. Friend D. Be

8. We vày many exercises ______ Math lessons.

A. To B. So C. During D. But

9. Is ______ house big?

A. You B. Your C. Yours D. Yous

10. Tuan is _____ neighbour.

A. He B. Him C. They D. His

Phần 2: Fill the blank (Điền từ/ chữ cái còn thiếu vào khu vực trống)

11. Do you want a cup of coffee? _ _, I am not.

12. A ch_ _ken

13. Stand _ _, please.

14. _ _ose are my notebooks.

15. A. Where is Tuan from?

B: _ _ is from Thailand.

16. Trang chủ w_ _k

17. This is my h_use.

18. Suns_ _ne

19. There are twenty chairs _ _ my classroom.

20. I _ _ _ swim but I can't dive.

Phần 3: Cool pair matching (Nối từ giờ đồng hồ Anh với định nghĩa Tiếng Việt tương ứng)

21. Pencil

A. Quả táo

22. Apple

B. Loại giường

23. Bed

C. Dòng bàn

24. Table

D. Ngôi nhà

25. Cat

E. Nhỏ Mèo

26. House

F. Cây bút chì

Đáp án

1

D

5

B

9

B

13

up

17

o

21

F

25

E

2

C

6

A

10

D

14

Th

18

hi

22

A

26

D

3

A

7

C

11

No

15

He

19

in

23

B

4

C

8

C

12

ic

16

or

20

can

24

C

*

Với các dạng bài xích tập, các bé xíu sẽ được rèn luyện nhiều phần kiến thức khác nhau

Bộ đề thi số 2

Phần 1: Complete the conversation below (Hoàn thành đoạn đối thoại sau)

Conversation 1:

A: Hi, Tuan. How (1)……………. You, today?

B: I’m fine, (2)………………

A: vì chưng you (3)………………. English today?

B: No, I don’t

A: (4)………… subjects vì chưng you have today?

B: (5) M_ _ _ & Physics.

Conversation 2:

A: vị you like English?

B: Yes, I do. I (6) ……………very much.

A: When do you have (7) A_ _?

B: I have it on (8) Tu_ _ _ _ _ và on Thursday.

A: (9) ………………….do you bởi during Art lesson?

B: I learn lớn (10) d _ _ _a people & objects.

Phần 2: Fill in the paragraph (Hoàn thành đoạn văn sau)

A. Animals B. Bad smell C. Zoo D. Roar E. Blow bubble F. Fly

Minh và his friends are at the (11) ___________ now. They like the (12) ___________ very much. Tuan likes elephants because they can (13) ___________. But Minh does not like elephants because they have (14) ____________. Lan likes tigers because they can (15) ___________. Hue likes eagles because they can (16) ____________.

Phần 3: Complete the sentences with suggested pictures (Hoàn thành câu với tranh gợi ý)

17

He is a ……………………………

*

18

There is an ……………………………

*

19

There are …………………… children.

*

20

The boy is holding a ……………………………

*

21

The ………… is sitting on the girl’s shoulder.

Xem thêm: Top 100 Gương Mặt Đẹp Nhất Thế Giới 2016, Những Mỹ Nhân Hàn Lọt

*

22

The boy is wearing a ……………………………

*

23

This is my ……………………………

*

24

There are …………………………… eggs.

*

25

They are ……………………………

*

Đáp án

1

are

6

like

11

C

16

F

21

monkey

2

And you?

7

rt

12

A

17

doctor

22

shirt

3

learn/study

8

esday

13

E

18

elephant

23

school

4

What

9

What

14

B

19

five

24

three

5

ath

10

aw

15

D

20

pencil

25

singing

*

Bố người mẹ nên lựa chọn cỗ đề cân xứng với kỹ năng của bé

Bộ đề thi số 3

Phần 1: Leave me out (Loại vứt 1 ký tự để có từ trả chỉnh)

1. COSLD

2. STUADENT

3. ENJGINEER

4. STPOON

5. CHIACKEN

6. COMQPUTER

7. FOGUR

8. FALRMER

9. BOASRD

10. CZLOUD

11.STWING

12.BAXNANA

13. COGME

14. THUERSDAY

15. CONMB

16. DTOG

Phần 2: Find the right letters (Điền vào cam kết tự đúng)

17. Ho_ many eggs are there?

18. Th_ _ e are four people in my family.

19. C_ _ you sing a song?

20. Vì you _ _ke Math?

21. They _ _e doctors.

Đáp án

1

S

4

T

7

G

10

Z

13

G

16

T

19

an

2

A

5

A

8

L

11

T

14

E

17

w

20

li

3

J

6

Q

9

S

12

X

15

N

18

er

21

ar

*

Bên cạnh việc rèn luyện thường xuyên, bố mẹ nên khuyến khích và sắp tới xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lí cho bé

Bộ đề thi số 4

Phần 1: Complete the sentences (Viết câu trả chỉnh)

1. My mother / nurse

………………………………………………………………………………..

2. When / learn / English?

………………………………………………………………………………..

3. I / lớn school / 6.30 a.m

………………………………………………………………………………..

4. Nice khổng lồ / you

………………………………………………………………………………..

5. There / four / eggs / the table

………………………………………………………………………………..

Phần 2: Odd one out (Chọn từ bỏ khác một số loại với phần đông từ còn lại)

6. A. Read B. Learn C. Letter

7. A. Doctor B. Nurse C. House

8. A. Working B. Sit C. Stand

9. A. Learning B. Walking C. Badminton

10. A. Always B. Never C. Usually

Phần 3: Choose the right answer (Khoanh tròn vào lời giải đúng)

11. Those are my________

A. Pencil B. Pencils C. A pencil

12. ______ vị you have English?

A. When B. Why C. What

13. I have Art ____ Tuesday.

A. On B. In C. During

14. I sing a tuy nhiên during ______ lesson.

A. Art B. Music C. Maths

Phần 4: Match column A with column B (Nối cột A với cột B)

AB

15. What time do you go lớn sleep?

16. What subjects vị you like?

17. What’s your favourite fruit?

18. What colour is your shirt?

19. Would you like an orange?

20. Why vị you want khổng lồ go to the zoo?

A. My favourite fruit is apple.

B. Because I want to lớn see animals.

C. No, thank you.

D. I like English và Art.

E. They’re black.

F. At 9 p.m.

Đáp án

1

My mother is a nurse.

6

C

11

B

16

D

2

When bởi you learn English?

7

C

12

A

17

A

3

I go lớn school at 6.30 a.m.

8

A

13

A

18

E

4

Nice to meet you.

9

C

14

B

19

C

5

There are four eggs on the table.

10

B

15

F

20

B

*

Sự khích lệ của phụ huynh là động lực để nhỏ học tập và gắng gắng

Bộ đề thi số 5

Phần 1: Choose the right answer (Khoanh tròn vào câu trả lời đúng)

1. What time does .............. Wake up?

A. He B. They C. You

2. What ............. Are your shoes? They are brown.

A. Colour B. Time C. Would

3. Do you have Math today? No,…………

A. I am B. I vì chưng C. I don’t

4. I am hungry. Let’s go lớn the.....................

A. Restaurant B. Post office C. Zoo

5. ........... Tuan works from 9.00a.m lớn 6.00 p.m?--> Yes, he does.

A. Vày B. Does C. Did

Phần 2: Complete the dialogue with appropriate words (Hoàn thành đoạn hội thoại với từ gợi ý)

A. Too B. Singer C. Swing D. Why E. From F. Doctor G. About H. Singing I. Very

Nam: vày you like (6) ……….........., Tuan?

Alan: Yes. I love it (7) ............ Much.

Nam: (8) .................... Bởi you lượt thích it?

Alan: Because I want to lớn become a (9) …............. And how (10) ............. You?

Nam : I want lớn become a (11) ..............

Phần 3: Odd one out (Chọn một tự khác một số loại với phần đông từ còn lại)

12. A. Monday B. Tuesday C. Friday D. Tomorrow

13. A. Headache B. Toothache C. Problem D. Fever

14. A. Cool B. Weather C. Cold D. Hot

15. A. When B. Why C. What D. The

16. A. Subject B. English C. Math D. Art

17. A. American B. England C. Vietnam D. Singapore

18. A. Blue B. Green C. White D. Dog

19. A. Elephant B. Circus C. Tiger D. Monkey

20. A. Shorts B. T-shirt C. Zoo D. Jean

21. A. Engineer B. Cinema C. School D. Bookshop

Đáp án

1

A

4

A

7

I

10

G

13

C

16

A

19

B

2

A

5

B

8

D

11

F

14

B

17

A

20

C

3

C

6

H

9

B

12

D

15

D

18

D

21

A

Bên cạnh cho nhỏ nhắn luyện tập thi tiếng Anh lớp 4 qua mạng với các bộ đề trên, nhiều bố mẹ chọn mynhanke.mobi - ứng dụng học tiếng Anh online quality cao nhằm hỗ trợ bé học và thi giỏi hơn. Phụ huynh và trẻ thuộc trải nghiệm ngay ứng dụng mynhanke.mobi tại đây với thông tin tài khoản học thử:

Bài viết liên quan