ĐÁP ÁN THI ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2013

Share:

- Lượt xem: 6,197 - links tải: Tải về- Đáp án

- Crúc ý: Các tệp tin đề gồm định dạng .PDF, nhằm đọc được bạn cần phần mềm đọc PDF. Nếu các bạn chưa xuất hiện, bạn cũng có thể vào chỗ này để download


Phiên bạn dạng Text

Đề thi đại học môn Hóa khối hận A năm 2013

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013

Môn: HÓA HỌC; Khối hận A

ĐỀ CHÍNH THỨC

Thời gian có tác dụng bài: 90 phút, ko kể thời gian vạc đề

(Đề thi tất cả 6 trang)

Mã đề thi 617

Họ, thương hiệu thí sinh:……………………………………………………………….. Số báo danh:………………………………………………………………….

Bạn đang đọc: Đáp Án Thi Đại Học Khối A Năm 2013

Cho biết nguim tử kăn năn của những nguyên ổn tố:

H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; Phường = 31; S = 32; Cl = 35,5; Ca = 40; Cr = 52; sắt = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, tự câu 1 mang lại câu 40)

Câu 1: lúc được chiếu sáng, hiđrocacbon như thế nào dưới đây tyêu thích gia phản ứng cố gắng với clo theo tỉ trọng mol 1 : 1, chiếm được cha dẫn xuất monoclo là đồng phân cấu trúc của nhau?

A. isopenrã. B. neopenrã. C. burã. D. penchảy.

Câu 2: Khối lượng Ag nhận được Khi đến 0,1 mol CH3CHO phản ứng trọn vẹn cùng với lượng dư dung dịch AgNO3 vào NH3, nấu nóng là

A. 16,2 gam. B. 21,6 gam. C. 10,8 gam. D. 43,2 gam.

Câu 3: Phenol bội phản ứng được cùng với dung dịch như thế nào sau đây?

A. NaHCO3. B. NaCl. C. HCl. D. KOH.

Câu 4: Trong ĐK phù hợp, xảy ra các bội nghịch ứng sau:

(a) 2H2SO4 + C ⎯⎯→ 2SO2 + CO2 + 2H2O.

(b) H2SO4 + Fe(OH)2 ⎯⎯→ FeSO4 + 2H2O.

(c) 4H2SO4 + 2FeO ⎯⎯→ Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O. (d) 6H2SO4 + 2Fe ⎯⎯→ Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O.

Trong những phản nghịch ứng trên, bội phản ứng xảy ra với hỗn hợp H2SO4 loãng là A. (b). B. (a). C. (d). D. (c).

Câu 5: Cho m gam Fe vào trong bình đựng dung dịch gồm H2SO4 và HNO3, chiếm được hỗn hợp X và 1,12 lkhông nhiều khí NO. Thêm tiếp hỗn hợp H2SO4 dư vào bình chiếm được 0,448 lkhông nhiều khí NO cùng dung dịch Y. Biết trong cả nhì trường hòa hợp NO là thành phầm khử duy nhất, đo ngơi nghỉ điều kiện tiêu chuẩn chỉnh. Dung dịch Y phối hợp vừa không còn 2,08 gam Cu (không sinh sản thành sản phẩm khử của N+5). Biết các làm phản ứng hầu hết xảy ra trọn vẹn. Giá trị của m là

A. 4,06. B. 2,40. C. 4,trăng tròn. D. 3,92.

Câu 6: Oxi hóa hoàn toàn 3,1 gam photpho trong khí oxi dư. Cho toàn cục thành phầm vào 200 ml dung

dịch NaOH 1M cho đến lúc phản nghịch ứng xảy ra trọn vẹn, nhận được dung dịch X. Khối lượng muối hạt vào X là

A. 12,0 gam. B. 14,2 gam. C. 11,1 gam. D. 16,4 gam.

Câu 7: Cho bột Fe vào dung dịch có AgNO3 và Cu(NO3)2. Sau Khi các bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, chiếm được dung dịch X tất cả nhì muối hạt cùng chất rắn Y gồm nhì kim loại. Hai muối hạt trong X với nhị kim loại trong Y lần lượt là:

de hoa khoi a 2013

A. Fe(NO3)2;Fe(NO3)3 cùng Cu; Ag. B. Cu(NO3)2; Fe(NO3)2 với Cu; Fe.

C. Cu(NO3)2; Fe(NO3)2 với Ag; Cu. D. Cu(NO3)2; AgNO3 và Cu; Ag.

Câu 8: Tên thay thế sửa chữa (theo IUPAC) của (CH3)3C–CH2–CH(CH3)2 là

A. 2,2,4,4-tetrametylbutung. B. 2,4,4-trimetylpenrã.

C. 2,2,4-trimetylpentung. D. 2,4,4,4-tetrametylbuchảy.

Câu 9: Tiến hành năng lượng điện phân hỗn hợp đựng m gam tất cả hổn hợp CuSO4 cùng NaCl (năng suất 100%, điện cực trơ, màng ngăn uống xốp), cho đến lúc nước bước đầu bị năng lượng điện phân ở 2 điện cực thì hoàn thành điện phân, chiếm được hỗn hợp X cùng 6,72 lkhông nhiều khí (đktc) ở anot. Dung dịch X tổng hợp về tối đa 20,4 gam Al2O3.

Giá trị của m là

A. 25,6. B. 50,4. C. 51,1. D. 23,5.

Câu 10: Tại ĐK tương thích xảy ra các phản bội ứng sau:

(a) 2C + Ca ⎯⎯→ CaC2. (b) C + 2H2 ⎯⎯→ CH4.

(c) C + CO2 ⎯⎯→ 2CO. (d) 3C + 4Al ⎯⎯→ Al4C3.

Trong các bội phản ứng bên trên, tính khử của cacbon bộc lộ nghỉ ngơi phản bội ứng

A. (c). B. (b). C. (d). D. (a).

Câu 11: Tại trạng thái cơ phiên bản, thông số kỹ thuật electron của ngulặng tử Na (Z = 11) là

A. 1s22s22p63s2. B. 1s22s22p53s2. C. 1s22s22p43s1. D. 1s22s22p63s1.

Câu 12: Cho 1,37 gam Ba vào 1 lkhông nhiều hỗn hợp CuSO4 0,01M. Sau Khi các bội phản ứng xảy ra trọn vẹn, trọng lượng kết tủa chiếm được là

A. 2,33 gam. B. 1,71 gam. C. 3,31 gam. D. 0,98 gam.

Câu 13: Hợp hóa học X gồm thành phần có C, H, O, chứa vòng benzen. Cho 6,9 gam X vào 360 ml hỗn hợp NaOH 0,5M (dư 20% đối với lượng yêu cầu phản nghịch ứng) cho bội nghịch ứng trọn vẹn, thu được hỗn hợp Y. Cô cạn Y nhận được m gam chất rắn khan. Mặt khác, đốt cháy trọn vẹn 6,9 gam X cần vừa đủ 7,84 lít O2 (đktc), thu được 15,4 gam CO2. Biết X tất cả công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất.

Giá trị của m là

A. 12,3. B. 11,1. C. 11,4. D. 13,2.

Câu 14: Dung dịch làm sao dưới đây làm phenolphtalein thay đổi màu?

A. axit axetic. B. glyxin. C. alanin. D. metylamin.

Câu 15: Trong một bình kín đáo chứa 0,35 mol C2H2; 0,65 mol H2 cùng một không nhiều bột Ni. Nung rét bình một thời gian, nhận được hỗn hợp khí X gồm tỉ khối đối với H2 bằng 8. Sục X vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đến phản bội ứng hoàn toàn, thu được các thành phần hỗn hợp khí Y với 24 gam kết tủa. Hỗn thích hợp khí Y phản nghịch ứng vừa đủ cùng với từng nào mol Br2 trong dung dịch?

A. 0,20 mol. B. 0,25 mol. C. 0,10 mol. D. 0,15 mol.

Câu 16: Các chất vào hàng nào sau đây đều tạo nên kết tủa lúc mang đến tính năng cùng với dung dịch AgNO3 trong

NH3 dư, đun nóng?
A. vinylaxetilen, glucozơ, đimetylaxetilen.B. vinylaxetilen, glucozơ, anđehit axetic.
C. glucozơ, đimetylaxetilen, anđehit axetic. Câu 17: Cho sơ vật các bội nghịch ứng:D. vinylaxetilen, glucozơ, axit propionic.
to

X + NaOH (dung dịch) ⎯⎯→ Y + Z;

to ,CaO

Y + NaOH (rắn) ⎯⎯⎯⎯→ T + P;

T ⎯⎯1500⎯o C⎯→ Q + H2 ;

Trong sơ đồ gia dụng trên, X cùng Z theo lần lượt là:

Q + H2O ⎯⎯lớn,x⎯t → Z.
A. CH3COOCH=CH2 và CH3CHO.B. CH3COOCH=CH2 với HCHO.
C. HCOOCH=CH2 cùng HCHO.D. CH3COOC2H5 và CH3CHO.

Câu 18: Lên men m gam glucozơ nhằm chế tác thành ancol etylic (hiệu suất phản nghịch ứng bởi 90%). Hấp thụ hoàn toàn lượng khí CO2 sinh ra vào dung dịch Ca(OH)2 dư, nhận được 15 gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 18,5. B. 7,5.

Câu 19: Cho các cân đối hóa học sau:

C. 45,0. D. 15,0.
(a) H2 (k) + I2 (k) ←⎯⎯⎯⎯→ 2HI (k).(b) 2NO2 (k) ←⎯⎯⎯⎯→ N2O4 (k).
(c) 3H2 (k) + N2 (k) ←⎯⎯⎯⎯→ 2NH3 (k).(d) 2SO2 (k) + O2 (k) ←⎯⎯⎯⎯→ 2SO3 (k).
de thi tháng hoa khoi a nam 2013

Ở ánh nắng mặt trời không thay đổi, lúc đổi khác áp suất tầm thường của từng hệ cân bằng, thăng bằng chất hóa học làm sao sinh hoạt bên trên không bị gửi dịch?

A. (c). B. (b). C. (a). D. (d).

Câu 20: Chất như thế nào tiếp sau đây lúc đunnóng với hỗn hợp NaOH nhận được thành phầm tất cả anđehit?

A. CH2=CH–COO–CH2–CH3. B. CH3–COO–C(CH3)=CH2.

C. CH3–COO–CH2–CH=CH2. D. CH3–COO–CH=CH–CH3.

Câu 21: Cho X là hexapeptit Ala–Gly–Ala–Val–Gly–Val với Y là tetrapeptit Gly–Ala–Gly–Glu. Tdiệt phân trọn vẹn m gam các thành phần hỗn hợp bao gồm X và Y chiếm được 4 amino axit, trong số ấy gồm 30 gam glyxin và 28,48 gam alanin. Giá trị của m là

A. 77,6. B. 73,4. C. 83,2. D. 87,4.

Câu 22: Klặng loại Fe chức năng cùng với dung dịch làm sao tiếp sau đây tạo nên muối bột sắt(II)?

A. HNO3 quánh, rét, dư. B. MgSO4.

C. CuSO4. D. H2SO4 đặc, nóng, dư.

Câu 23: Hỗn hợp X tất cả Na, Ba, Na2O với BaO. Hòa rã hoàn toàn 21,9 gam X vào nước, thu được 1,12 lkhông nhiều khí H2 (đktc) và hỗn hợp Y, trong số đó bao gồm trăng tròn,52 gam Ba(OH)2. Hấp thụ hoàn toàn 6,72 lkhông nhiều khí CO2 (đktc) vào Y, nhận được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 21,92. B. 23,64. C. 39,40. D. 15,76.

Câu 24: Hỗn đúng theo X bao gồm 3,92 gam Fe, 16 gam Fe2O3 và m gam Al. Nung X sinh hoạt ánh nắng mặt trời cao trong điều kiện không có không gian, nhận được các thành phần hỗn hợp hóa học rắn Y. Chia Y thành nhì phần đều nhau. Phần một chức năng cùng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), chiếm được 4a mol khí H2. Phần nhì phản nghịch ứng cùng với dung dịch

NaOH dư, nhận được a mol khí H2. Biết các phản ứng rất nhiều xẩy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 5,40. B. 7,02. C. 3,51. D. 4,05.

Câu 25: Cho 100 ml hỗn hợp amino axit X nồng độ 0,4M tác dụng vừa đủ với 80 ml dung dịch

NaOH 0,5M, chiếm được dung dịch cất 5 gam muối. Công thức của X là

A. NH2C3H5(COOH)2. B. (NH2)2C4H7COOH.

C. NH2C3H6COOH. D. NH2C2H4COOH.

Câu 26: Cho 0,1 mol tristearin ((C17H35COO)3C3H5) chức năng trọn vẹn cùng với hỗn hợp NaOH dư, đun nóng, thu được m gam glixerol. Giá trị của m là

A. 27,6. B. 4,6. C. 9,2. D. 14,4.

Câu 27: Tiến hành các xem sét sau:

(a) Sục khí etilen vào hỗn hợp KMnO4 loãng.

(b) Cho khá ancol etylic trải qua bột CuO nung lạnh.

(c) Sục khí etilen vào hỗn hợp Br2 trong CCl4.

(d) Cho dung dịch glucozơ vào dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, nấu nóng. (e) Cho Fe2O3 vào dung dịch H2SO4 đặc, rét.

Trong các thí điểm trên, số thí điểm tất cả xảy ra bội nghịch ứng thoái hóa – khử là

A. 5. B. 2. C. 4. D. 3.

Câu 28: Dung dịch axit axetic phản bội ứng được với tất cả những chất vào hàng nào sau đây?

A. Na, CuO, HCl. B. NaOH, Cu, NaCl. C. Na, NaCl, CuO. D. NaOH, Na, CaCO3.

Câu 29: Biết X là axit cacboxylic đối kháng chức, Y là ancol no, cả hai chất phần đa mạch hsinh hoạt, tất cả cùng số nguyên tử cacbon. Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol hỗn hợp gồm X cùng Y (trong các số ấy số mol của X to hơn số mol của Y) yêu cầu đầy đủ 30,24 lít khí O2, thu được 26,88 lkhông nhiều khí CO2 với 19,8 gam H2O. Biết thể tích

những khí đo sinh sống ĐK tiêu chuẩn chỉnh. Khối hận lượng của Y trong 0,4 mol hỗn hợp bên trên là

A. 11,4 gam. B. 19,0 gam. C. 17,7 gam. D. 9,0 gam.

Câu 30: Chất làm sao dưới đây không tạo ra kết tủa khi bỏ vào dung dịch AgNO3?

A. HNO3. B. HCl. C. K3PO4. D. KBr.

Câu 31: Thực hiện nay các thử nghiệm sau:

(a) Cho hỗn hợp HCl vào hỗn hợp Fe(NO3)2.

Xem thêm: Xem Phim Định Mệnh Anh Yêu Em Trọn Bộ Full 36/36 Tập Vietsub + Thuyết Minh

(b) Cho FeS vào hỗn hợp HCl.

(c) Cho Si vào hỗn hợp NaOH đặc.

(d) Cho hỗn hợp AgNO3 vào dung dịch NaF.

(e) Cho Si vào trong bình cất khí F2.

(f) Sục khí SO2 vào dung dịch H2S.

Trong các thí điểm trên, số thí điểm có xảy ra phản ứng là

A. 6. B. 5. C. 3. D. 4.

Câu 32: Liên kết chất hóa học giữa những nguim tử vào phân tử HCl thuộc nhiều loại liên kết

A. hiđro. B. cùng hóa trị không rất.

C. cộng hóa trị tất cả cực. D. ion.

Câu 33: Hòa tan trọn vẹn 1,805 gam hỗn hợp bao gồm Fe với sắt kẽm kim loại X bởi hỗn hợp HCl, thu được 1,064 lkhông nhiều khí H2. Mặt khác, hài hòa trọn vẹn 1,805 gam hỗn hợp bên trên bởi hỗn hợp HNO3 loãng (dư), nhận được 0,896 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Biết những thể tích khí đều đo ngơi nghỉ điều kiện tiêu chuẩn. Kyên ổn các loại X là

A. Zn. B. Al. C. Cr. D. Mg.

Câu 34: Hòa tung trọn vẹn m gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng, chiếm được 5,376 lít (đktc) lếu hợp

khí X tất cả N2, N2O cùng hỗn hợp cất 8m gam muối hạt. Tỉ kăn năn của X so với H2 bằng 18. Giá trị của m là

A. 17,28. B. 21,60. C. 19,44. D. 18,90.

Câu 35: Cho tất cả hổn hợp X bao gồm 0,01 mol Al cùng a mol sắt vào dung dịch AgNO3 đến lúc bội phản ứng hoàn toàn, thu được m gam hóa học rắn Y và dung dịch Z đựng 3 cation sắt kẽm kim loại. Cho Z làm phản ứng với hỗn hợp NaOH dưvào ĐK không tồn tại bầu không khí,thu được một,97 gam kết tủa T. Nung T trong không khí mang lại khối lượng ko thay đổi, thu được 1,6 gam chất rắn chỉ chứa một chất duy nhất. Giá trị của m là

de thi tháng hoa khoi a nam giới 2013

A. 9,72. B. 3,24. C. 6,48. D. 8,64.

Câu 36: Ứng cùng với cách làm phân tửC4H10O tất cả bao nhiêu ancol là đồng phân cấu tạo của nhau?

A. 4. B. 3. C. 2. D. 5.

Câu 37: Dãy các chất mọi tính năng được với dung dịch Ba(HCO3)2 là:

A. HNO3, NaCl với Na2SO4. B. HNO3, Ca(OH)2 với KNO3.

C. NaCl, Na2SO4 với Ca(OH)2. D. HNO3, Ca(OH)2 và Na2SO4.

Câu 38: Tơ nilon-6,6 là thành phầm trùng dừng của

A. axit ađipic với etylen glicol. B. axit ađipic cùng hexametylenđiamin.

C. etylen glicol và hexametylenđiamin. D. axit ađipic cùng glixerol.

Câu 39: Hỗn hợp X bao gồm Ba và Al. Cho m gam X vào nước dư, sau khoản thời gian những bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được 8,96 lít khí H2 (đktc). Mặt không giống, kết hợp hoàn toàn m gam X bằng dung dịch NaOH, chiếm được 15,68 lkhông nhiều khí H2 (đktc). Giá trị của m là

A. 19,1. B. 24,5. C. 16,4. D. 29,9.

Câu 40: Hỗn phù hợp X đựng tía axit cacboxylic số đông đơn chức, mạch hsinh sống, bao gồm một axit no với nhị axit ko no đều có một liên kết đôi (C=C). Cho m gam X công dụng hoàn toản cùng với 150 ml dung dịch NaOH 2M, thu được 25,56 gam hỗn hợp muối bột. Đốt cháy hoàn toàn m gam X, kêt nạp tổng thể sản phẩm cháy bằng dung dịch NaOH dư, trọng lượng dung dịch tăng lên 40,08 gam. Tổng trọng lượng của nhì axit cacboxylic không no vào m gam X là

A. 18,96 gam. B. 9,96 gam. C. 12,06 gam. D. 15,36 gam.

PHẦN RIÊNG (10 câu)

Thí sinch chỉ được làm 1 trong những hai phần (Phần A hoặc Phần B)

Theo chương trình Chuẩn (10 câu, từ câu 41 mang lại câu 50)

Câu 41: Dãy những chất hầu như có tác dụng tmê say gia phản bội ứng tdiệt phân trong hỗn hợp H2SO4 đun cho nóng là:

glucozơ, tinch bột và xenlulozơ. B. glucozơ, saccarozơ với fructozơ.

C. fructozơ, saccarozơ và tinch bột. D. saccarozơ, tinc bột với xenlulozơ.

Câu 42: Thí nghiệm cùng với dung dịch HNO3 thường ra đời khí độc NO2. Để giảm bớt khí NO2 bay ra từ ống thử, người ta nút ống nghiệm bằng:

(a) bông khô. (b) bông có tẩm nước.

(c) bông bao gồm tẩm nước vôi. (d) bông tất cả tẩm giấm nạp năng lượng.

Trong 4 giải pháp bên trên, biện pháp tất cả kết quả duy nhất là

A. (b). B. (d). C. (c). D. (a).

Câu 43: Đốt cháy trọn vẹn tất cả hổn hợp X có 0,07 mol một ancol đa chức cùng 0,03 mol một ancol

ko no, bao gồm một link song, mạch hlàm việc, chiếm được 0,23 mol khí CO2 với m gam H2O. Giá trị của m là

A. 2,70. B. 5,40. C. 8,40. D. 2,34.

Câu 44: Cho những cặp thoái hóa – khử được bố trí theo thiết bị tự tăng vọt tính oxi hóa của các ion kyên loại: Al3+/Al; Fe2+/Fe; Sn2+/Sn; Cu2+/Cu. Tiến hành các xem sét sau:

(a) Cho Fe vào dung dịch đồng(II) sunfat.

(b) Cho đồng vào hỗn hợp nhôm sunfat.

(c) Cho thiếc vào dung dịch đồng(II) sunfat. (d) Cho thiếc vào hỗn hợp sắt(II) sunfat.

Trong những thí điểm trên, gần như phân tách tất cả xẩy ra phản nghịch ứng là:

A. (b) với (c). B. (b) với (d). C. (a) cùng (c). D. (a) với (b).

Câu 45: Trong các dung dịch: CH3–CH2–NH2, H2N–CH2–COOH, H2N–CH2–CH(NH2)–COOH,

HOOC–CH2–CH2–CH(NH2)–COOH, số hỗn hợp làm xanh quỳ tím là

A. 4. B. 3. C. 1. D. 2.

Câu 46: Cho 25,5 gam hỗn hợp X gồm CuO và Al2O3 rã hoàn toàn vào dung dịch H2SO4 loãng, thu được hỗn hợp cất 57,9 gam muối. Phần trăm khối lượng của Al2O3 vào X là

A. 80%. B. 60%. C. 20%. D. 40%.

Đề thi đại học môn Hóa kăn năn A năm trước đó

Câu 47: Cho X với Y là nhị axit cacboxylic mạch hsinh sống, có thuộc số nguim tử cacbon, trong những số đó X 1-1 chức, Y nhị chức. Chia hỗn hợp bao gồm X với Y thành hai phần đều bằng nhau. Phần một công dụng không còn với Na, chiếm được 4,48 lkhông nhiều khí H2 (đktc). Đốt cháy trọn vẹn phần hai, thu được 13,44 lít khí CO2 (đktc). Phần trăm khối lượng của Y trong các thành phần hỗn hợp là

A. 57,14%. B. 42,86 %. C. 28,57%. D. 85,71%.

Câu 48: Hỗn đúng theo X bao gồm H2, C2H4 với C3H6 gồm tỉ kăn năn đối với H2 là 9,25. Cho 22,4 lít X (đktc) vào bình kín tất cả sẵn một ít bột Ni. Đun lạnh bình một thời gian, nhận được các thành phần hỗn hợp khí Y bao gồm tỉ kân hận so với H2 bằng 10. Tổng số mol H2 vẫn bội phản ứng là

A. 0,075 mol. B. 0,070 mol. C. 0,050 mol. D. 0,015 mol.

Câu 49: Cho những phát biểu sau:

(a) Trong bảng tuần trả những nguyên tố chất hóa học, crom nằm trong chu kì 4, team VIB.

(b) Các oxit của crom hầu như là oxit bazơ.

(c) Trong các thích hợp chất, số oxi hóa tối đa của crom là +6.

(d) Trong những bội phản ứng hóa học, vừa lòng hóa học crom(III) chỉ nhập vai trò hóa học thoái hóa. (e) Khi bội nghịch ứng cùng với khí Cl2 dư, crom tạo ra thích hợp chất crom(III).

Trong những tuyên bố trên, phần lớn phát biểu đúng là:

A. (a), (c) với (e). B. (b), (c) cùng (e). C. (a), (b) cùng (e). D. (b), (d) cùng (e). Câu 50: Cho phương thơm trình bội nghịch ứng aAl + bHNO3 ⎯⎯→ cAl(NO3)3 + dNO + eH2O.

Tỉ lệ a : b là

A. 1 : 3. B. 1 : 4. C. 2 : 3. D. 2 : 5.

Theo công tác Nâng cao (10 câu, từ bỏ câu 51 mang lại câu 60) Câu 51: Trường đúng theo nào tiếp sau đây không xảy ra bội phản ứng?

to

(a) CH2=CH–CH2–Cl + H2O ⎯⎯→ (b) CH3–CH2–CH2–Cl + H2O ⎯⎯→

khổng lồ cao, pcao

(c) C6H5–Cl + NaOH (đặc) ⎯⎯⎯⎯⎯→ ; (với C6H5– là nơi bắt đầu phenyl)

(d) C2H5–Cl + NaOH ⎯⎯to lớn →

(a). B. (b). C. (c). D. (d).

Câu 52: Cho những tuyên bố sau:

(a) Glucozơ có công dụng tsay mê gia bội phản ứng tchũm bạc.

(b) Sự gửi hóa tinch bột vào khung hình người dân có sinh ra mantozơ.

(c) Mantozơ có chức năng tsay mê gia bội nghịch ứng tcầm bạc.

(d) Saccarozơ được cấu tạo từ hai cội β-glucozơ với α-fructozơ.

Trong các phát biểu bên trên, số tuyên bố đúng là

A. 1. B. 2. C. 4. D. 3.

Câu 53: Cho 12 gam kim loại tổng hợp của bạc vào dung dịch HNO3 loãng (dư), làm cho nóng mang lại bội nghịch ứng hoàn

toàn, nhận được dung dịch gồm 8,5 gam AgNO3. Phần trăm trọng lượng của bạc trong chủng loại kim loại tổng hợp là

A. 65%. B. 30%. C. 55%. D. 45%.

Câu 54: Cho những phát biểu sau:

(a) Để cập nhật thủy ngân rơi vãi, bạn ta có thể dùng bột diêm sinh. (b) khi bay vào khí quyển, freon tiêu diệt tầng ozon.

(c) Trong khí quyển, độ đậm đặc CO2 vượt thừa tiêu chuẩn được cho phép gây nên cảm giác nhà kính.

(d) Trong khí quyển, mật độ NO2 và SO2 vượt quá tiêu chuẩn được cho phép tạo ra hiện tượng kỳ lạ mưa axit.

Trong những tuyên bố trên, số tuyên bố đúng là

A. 1. B. 4. C. 3. D. 2.

Câu 55: Trường hợp nào dưới đây, kim loại bị bào mòn điện hóa học?

A. Thnghiền cacbon nhằm trong không gian độ ẩm. B. Đốt dây Fe trong khí oxi khô.

Kyên loại kẽm trong dung dịch HCl. D. Klặng loại sắt trongdung dịch HNO3 loãng.

Câu 56: Cho pmùi hương trình phản bội ứng aFeSO4 + bK2Cr2O7 + cH2SO4 ⎯⎯→ dFe2(SO4)3 + eK2SO4 + fCr2(SO4)3 + gH2O.

Tỉ lệ a : b là

A. 6 : 1. B. 2 : 3. C. 1 : 6. D. 3 : 2.

Câu 57: Cho sơ vật dụng bội phản ứng Cr ⎯⎯+Clt⎯2o,d⎯−→X ⎯+⎯⎯⎯dungdÞch⎯⎯NaOH⎯,d−⎯→Y.

Chất Y trong sơ đồ gia dụng trên là

A. Na2Cr2O7. B. Na. C. Cr(OH)3. D. Cr(OH)2.

Câu 58: Peptit X bị tbỏ phân theo phương trình phản bội ứng X + 2H2O ⎯⎯→ 2Y + Z (trong đó Y và Z là các amino axit). Tdiệt phân hoàn toàn 4,06 gam X nhận được m gam Z. Đốt cháy trọn vẹn mgam Z phải trọn vẹn 1,68 lkhông nhiều khí O2 (đktc), thu được 2,64 gam CO2; 1,26 gam H2O với 224 ml khí N2 (đktc).

Biết Z có công thức phân tử trùng cùng với bí quyết đơn giản độc nhất vô nhị. Tên điện thoại tư vấn của Y là

A. glyxin. B. alanin. C. axit glutamic. D. lysin.

Câu 59: Hỗn đúng theo X có ancol metylic, ancol etylic và glixerol. Đốt cháy trọn vẹn m gam X, chiếm được 15,68 lkhông nhiều khí CO2 (đktc) với 18 gam H2O. Mặt không giống, 80 gam X hòa tan được về tối đa 29,4 gam Cu(OH)2. Phần trăm cân nặng của ancol etylic vào X là

Đề thi ĐH môn Hóa kân hận A năm trước đó

A. 23%. B. 46%. C. 16%. D. 8%.

Câu 60: Cho 13,6 gam một hóa học hữu cơ X (có yếu tắc nguyên ổn tố C, H, O) chức năng hoàn toản với

dung dịch cất 0,6 mol AgNO3 trong NH3, nấu nóng, nhận được 43,2 gam Ag. Công thức kết cấu của X là

A. CH≡C–CH2–CHO. B. CH3–C≡C–CHO.

C. CH≡C–2–CHO. D. CH2=C=CH–CHO.

———————————————————- HẾT ———-

Bài viết liên quan