ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TIN HỌC LỚP 9 CẤP HUYỆN

Share:

quý khách đã coi bạn dạng rút ít gọn gàng của tư liệu. Xem cùng download tức thì bạn dạng không hề thiếu của tài liệu tại phía trên (132.74 KB, 4 trang )


Bạn đang đọc: Đề thi học sinh giỏi tin học lớp 9 cấp huyện

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI HUYỆN NĂM HỌC 2009 – 2010 MÔN TIN HỌC 9Thời gian làm bài : 1trăng tròn phút (không nhắc thời gian phân phát đề)Họ cùng tên ………………………………… Trường trung học cơ sở …………...…….…… SBD …. Câu 1 (3 điểm): Sử dụng ngôn từ lập trình Pascal viết chương trình tính tổng S =1/2+1/3+…+1/n. Với n được nhập trường đoản cú keyboard.Câu 2 (3 điểm) : Hãy viết chương trình tính khoảng cách từ 1 điểm I bao gồm tọa độ là(xi,yi) cho mặt đường trực tiếp tất cả phương thơm trình là D: Ax + By + C = 0, hiểu được khoảng cáchtrường đoản cú I đến đường thẳng D là:
i i2 2Ax +By +Cd = A -BCâu 3 (3 điểm): Viết chương trình nhập một xâu kí trường đoản cú, tiếp đến chỉ ra coi xâu đó cóđề xuất là xâu đối xứng ko (xâu đối xứng là xâu có những kí tự như thể nhau với đối xứngnhau qua điểm giữa xâu, ví dụ ‘ABBA’ hoặc ‘ABCBA’).Câu 4 (5 điểm): Viết lịch trình đổi một số trong những nguim dương từ hệ đếm cơ số 10quý phái hệ đếm cơ số 2Câu 5 (2 điểm). Viết công tác nhtràn vào cha số thực a, b, c. Xét xem a, b, c cóThành lập và hoạt động ba cạnh của một tam giác hay là không ? Nếu tất cả hãy tính diện tích của tam
giác kia.Câu 6 (4 điểm). Định nút chi phí năng lượng điện các tháng của một hộ mái ấm gia đình nlỗi sau:+ 50 kWh trước tiên có mức giá là 600vnđ/1kWh.+ 50 kWh tiếp theo có giá là 1004vnđ/1kWh.+ 50 kWh tiếp theo sau nữa có giá là 1214vnđ/1kWh.Viết chương trình nhập chỉ số điện năng tiêu thụ cũ, chỉ số điện năng tiêu thụnew. Hãy tính và in ra số năng lượng điện năng tiêu trúc và chi phí điện yêu cầu trả vào tháng của hộgia đình trên. Mức giá này chưa bao hàm thuế cực hiếm ngày càng tăng (VAT). Hãy viếtcông tác tính thuế VAT 10%.ví dụ như : Hộ gia đình A áp dụng 145kWh trong 1 mon thì đề nghị trả 148.313đ(trong số ấy, thuế 10% là 13.483đ, tiền chưa thuế là 134.830đ).HẾT.
Thí sinch không được thực hiện tài liệu. Cán cỗ coi thi không được phân tích và lý giải gì thêm.ĐỀ CHÍNH THỨC KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI HUYỆN LỚP. 9 (NH 2009 – 2010)HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIN HỌCYêu cầu : công tác chạy không xẩy ra lỗi logic. Thí sinc rất có thể trình bày thuật toán sáng tạo,không giống với giải đáp mà lại vẫn bảo đảm an toàn đòi hỏi đề ra thì vẫn được điểm về tối đa của câu đó.Các giám khảo dựa trên chương trình trên máy tính nhằm chnóng bài bác đến thí sinc. Thảo luận đểthống duy nhất thang điểm chi tiết mang đến từng bài xích.Trong khi coi thi, đề nghị để ý cho độ nkhô nóng nhạy cảm, trí tuệ sáng tạo của HS để khuyến nghị điểmChương trình chạy không biến thành lỗi logic: 0,5đKiểm tra thuật toán: chạy thử đúng kết quả: 1,5đCâu 1 (2điểm):
Program Tinh_tong;Var S:real;i,n:integer;begin s:=0;write(' Enter n=');readln(n);for i:=1 khổng lồ n bởi vì s:=s+1/i;write('s=',s:5:2);kết thúc.Câu 2(2điểm):Program khg_cach;Var d, A, B, C, Xo, Yo:real;
BEGINWriteln('Chuong trinc tinh vùng cach tu I(Xo,Yo)den Ax+By+C=0');Writeln('Hay nhap vao bố he so');Write('He so A='); Readln(A);Write('He so B='); Readln(B);Write('He so C='); Readln(C);Writeln('Go vao toa vị Xi,Yi cua diem I');Write('Xi='); Readln(Xo);Write('Yi='); Readln(Yo);d:=((A*Xo)+(B*Yo)+C)/SQRT(SQR(A)+SQR(B));Writeln('Khoang cach d = ',d:6:2);Readln
End.Câu 3(3điểm):Uses Crt; Var St : string; dx : Boolean; i, len: byte; BEGIN Clrscr; Write(' Nhap xau St = '); Readln(St); dx:= True; i:=1; len:= Length(St);

Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Bách Khoa Hà Nội Điểm Chuẩn 2020 : Cao Nhất 29

While dx and (iBegin dx:=(St = St); inc(i); End; If dx then Write(' St la xau doi xung ') Else Write(' St khong pnhị la xau doi xung ') ; Readln; END . Câu 4(5điểm):PROGRAM DOI_SO;USES Crt;
TypeHehai=0..1;Kyso=Array<1..15>of hehai;Var i,k,n:Integer;Vt:Kyso;BEGINCLRSCR;Write('Nhap vao mot so nguyen :');Readln(n);Writeln('So ',n,' doi sang he nhì la: ');k:=0;While n0 do
BeginVt:=n hack 2;n:=n div 2;k:=k+1end; If k>0 thenk:=k-1; For i:=k downlớn 0 doWrite(Vt);ReadlnEnd.Câu 5 (2đ). Viết công tác nhập lệ bố số thực a, b, c. Xét coi a, b, c tất cả thành lập
bố cạnh của một tam giác tuyệt không? Nếu có hãy tính diện tích S của tam giác đó.Program Tam_giac;Var a, b, c, p, s: real;Begin Writeln(‘Nhap 3 so thuc’);Write(‘Nhap a = ’);readln(a); Write(‘Nhap b = ’);readln(b); Write(‘Nhap c = ’);readln(c); If (a+b>c) & (b+c>a) and (c+a>b) & (a>0) and (b>0)and (c>0) thenBeginWriteln(‘Ba so lap thanh 3 canh cua tam giac’);p:=(a+b+c)/2;
s:= sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));Writeln(‘Dien tich cua tam giac la:’, s); EndElseWriteln(‘Ba so nay khong lap thanh khô 3 canh cua tam giac’);Readln;End.Câu 6 (4đ). Định mức chi phí năng lượng điện các tháng của một hộ mái ấm gia đình nhỏng sau:+ 50 kWh đầu tiên có giá là 600vnd/1kWh.+ 50 kWh tiếp sau có giá là 1004vnd/1kWh.+ 50 kWh tiếp sau có giá là 1214vnd/1kWh.Viết chương trình nhập chỉ số điện năng tiêu trúc cũ, chỉ số điện năng tiêu thụ bắt đầu.
Hãy tính với in ra số năng lượng điện năng tiêu thú cùng tiền năng lượng điện đề xuất trả trong thời điểm tháng của hộ mái ấm gia đình bên trên.Mức giá chỉ này không bao gồm thuế giá trị ngày càng tăng (VAT). Hãy viết công tác tính thuế VAT10%.ví dụ như : hộ gia đình A áp dụng 145kWh trong 1 tháng thì bắt buộc trả 148.313đ (trong những số đó,thuế 10% là 13.483đ, chi phí không thuế là 134.830đ).Program tiendien;Var diennang,socu,somoi,sotien,thue_VAT:real;Begin Write('Nhap vao đưa ra so cu: '); Readln(socu); Write('Nhap vao đưa ra so moi: '); Readln(somoi);
if socu>somoi then writeln('Ban domain authority nhap sai') Else Begin diennang:=somoi-socu; if diennang else if diennang50)*1004 Else sotien:=50*600+50*1004+(diennang-100)*1214; Writeln('So dien n ng tieu thu :',diennang:5:1, ' kWh');ă Writeln(thue_VAT:=sotien*0.1 :',diennang:5:1, ' VND'); Writeln('So tien pnhị tra :',sotien+thue_VAT:10:2, ' VND');

Bài viết liên quan