đề thi học sinh giỏi tin học lớp 9 cấp huyện

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (132.74 KB, 4 trang )
Bạn đang xem: đề thi học sinh giỏi tin học lớp 9 cấp huyện

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI HUYỆN NĂM HỌC 2009 – 2010 MÔN TIN HỌC 9Thời gian làm bài : 120 phút (không kể thời gian phát đề)Họ và tên ………………………………… Trường THCS …………...…….…… SBD …. Câu 1 (3 điểm): Sử dụng ngôn ngữ lập trình Pascal viết chương trình tính tổng S =1/2+1/3+…+1/n. Với n được nhập từ bàn phím.Câu 2 (3 điểm) : Hãy viết chương trình tính khoảng cách từ một điểm I có tọa độ là(xi,yi) đến đường thẳng có phương trình là D: Ax + By + C = 0, biết rằng khoảng cáchtừ I đến đường thẳng D là:
i i2 2Ax +By +Cd = A -BCâu 3 (3 điểm): Viết chương trình nhập một xâu kí tự, sau đó chỉ ra xem xâu đó cóphải là xâu đối xứng không (xâu đối xứng là xâu có các kí tự giống nhau và đối xứngnhau qua điểm giữa xâu, ví dụ ‘ABBA’ hoặc ‘ABCBA’).Câu 4 (5 điểm): Viết chương trình đổi một số nguyên dương từ hệ đếm cơ số 10sang hệ đếm cơ số 2Câu 5 (2 điểm). Viết chương trình nhập vào ba số thực a, b, c. Xét xem a, b, c cóthành lập ba cạnh của một tam giác hay không ? Nếu có hãy tính diện tích của tam
giác đó.Câu 6 (4 điểm). Định mức tiền điện hàng tháng của một hộ gia đình như sau:+ 50 kWh đầu tiên có giá là 600vnđ/1kWh.+ 50 kWh tiếp theo có giá là 1004vnđ/1kWh.+ 50 kWh tiếp theo nữa có giá là 1214vnđ/1kWh.Viết chương trình nhập chỉ số điện năng tiêu thụ cũ, chỉ số điện năng tiêu thụmới. Hãy tính và in ra số điện năng tiêu thụ và tiền điện phải trả trong tháng của hộgia đình trên. Mức giá này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Hãy viếtchương trình tính thuế VAT 10%.Ví dụ : Hộ gia đình A sử dụng 145kWh trong 1 tháng thì phải trả 148.313đ(trong đó, thuế 10% là 13.483đ, tiền chưa thuế là 134.830đ).HẾT.
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không được giải thích gì thêm.ĐỀ CHÍNH THỨC KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI HUYỆN LỚP 9 (NH 2009 – 2010)HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIN HỌCYêu cầu : chương trình chạy không bị lỗi logic. Thí sinh có thể trình bày thuật toán sáng tạo,khác với đáp án mà vẫn đảm bảo yêu cầu đề ra thì vẫn được điểm tối đa của câu đó.Các giám khảo dựa trên chương trình trên máy tính để chấm bài cho thí sinh. Thảo luận đểthống nhất thang điểm chi tiết cho từng bài.Trong khi coi thi, cần để ý đến độ nhanh nhạy, sáng tạo của HS để khuyến khích điểmChương trình chạy không bị lỗi logic: 0,5đKiểm tra thuật toán: chạy thử đúng kết quả: 1,5đCâu 1 (2điểm):
Program Tinh_tong;Var S:real;i,n:integer;begin s:=0;write(' Enter n=');readln(n);for i:=1 to n do s:=s+1/i;write('s=',s:5:2);end.Câu 2(2điểm):Program khg_cach;Var d, A, B, C, Xo, Yo:real;
BEGINWriteln('Chuong trinh tinh khoang cach tu I(Xo,Yo)den Ax+By+C=0');Writeln('Hay nhap vao ba he so');Write('He so A='); Readln(A);Write('He so B='); Readln(B);Write('He so C='); Readln(C);Writeln('Go vao toa do Xi,Yi cua diem I');Write('Xi='); Readln(Xo);Write('Yi='); Readln(Yo);d:=((A*Xo)+(B*Yo)+C)/SQRT(SQR(A)+SQR(B));Writeln('Khoang cach d = ',d:6:2);Readln
End.Câu 3(3điểm):Uses Crt; Var St : string; dx : Boolean; i, len: byte; BEGIN Clrscr; Write(' Nhap xau St = '); Readln(St); dx:= True; i:=1; len:= Length(St);


Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Bách Khoa Hà Nội Điểm Chuẩn 2020 : Cao Nhất 29

While dx and (iBegin dx:=(St = St); inc(i); End; If dx then Write(' St la xau doi xung ') Else Write(' St khong phai la xau doi xung ') ; Readln; END . Câu 4(5điểm):PROGRAM DOI_SO;USES Crt;
TypeHehai=0..1;Kyso=Array<1..15>of hehai;Var i,k,n:Integer;Vt:Kyso;BEGINCLRSCR;Write('Nhap vao mot so nguyen :');Readln(n);Writeln('So ',n,' doi sang he hai la: ');k:=0;While n0 do
BeginVt:=n mod 2;n:=n div 2;k:=k+1end; If k>0 thenk:=k-1; For i:=k downto 0 doWrite(Vt);ReadlnEnd.Câu 5 (2đ). Viết chương trình nhập vào ba số thực a, b, c. Xét xem a, b, c có thành lập
ba cạnh của một tam giác hay không? Nếu có hãy tính diện tích của tam giác đó.Program Tam_giac;Var a, b, c, p, s: real;Begin Writeln(‘Nhap 3 so thuc’);Write(‘Nhap a = ’);readln(a); Write(‘Nhap b = ’);readln(b); Write(‘Nhap c = ’);readln(c); If (a+b>c) and (b+c>a) and (c+a>b) and (a>0) and (b>0)and (c>0) thenBeginWriteln(‘Ba so lap thanh 3 canh cua tam giac’);p:=(a+b+c)/2;
s:= sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));Writeln(‘Dien tich cua tam giac la:’, s); EndElseWriteln(‘Ba so nay khong lap thanh 3 canh cua tam giac’);Readln;End.Câu 6 (4đ). Định mức tiền điện hàng tháng của một hộ gia đình như sau:+ 50 kWh đầu tiên có giá là 600vnd/1kWh.+ 50 kWh tiếp theo có giá là 1004vnd/1kWh.+ 50 kWh tiếp theo có giá là 1214vnd/1kWh.Viết chương trình nhập chỉ số điện năng tiêu thụ cũ, chỉ số điện năng tiêu thụ mới.
Hãy tính và in ra số điện năng tiêu thụ và tiền điện phải trả trong tháng của hộ gia đình trên.Mức giá này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Hãy viết chương trình tính thuế VAT10%.Ví dụ : hộ gia đình A sử dụng 145kWh trong 1 tháng thì phải trả 148.313đ (trong đó,thuế 10% là 13.483đ, tiền chưa thuế là 134.830đ).Program tiendien;Var diennang,socu,somoi,sotien,thue_VAT:real;Begin Write('Nhap vao chi so cu: '); Readln(socu); Write('Nhap vao chi so moi: '); Readln(somoi);


Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội 2012, Điểm Chuẩn 2012: Đh Nông Nghiệp Hà Nội

if socu>somoi then writeln('Ban da nhap sai') Else Begin diennang:=somoi-socu; if diennang else if diennang50)*1004 Else sotien:=50*600+50*1004+(diennang-100)*1214; Writeln('So dien n ng tieu thu :',diennang:5:1, ' kWh');ă Writeln(thue_VAT:=sotien*0.1 :',diennang:5:1, ' VND'); Writeln('So tien phai tra :',sotien+thue_VAT:10:2, ' VND');

Chuyên mục: Kiến Thức