Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán Lớp 2 Cấp Huyện

Share:
... letter A, B, C or D : ( 30 p )1-B 2- D 3-C 4-C 5-B 6-A 7-C 8-C 9-B 10-D11-B 12- B 13-A 14-C 15-C 16-B 17-A 18-C 19-C trăng tròn -B 21 -B 22 -B 23 -D 24 -A 25 -C 26 -C 27 -A 28 -D 29 -D 30-BNote: 1 point for each ... techniques also express human thoughts & feelings.Page: ba phần tư Híng dÉn chÊm Thi chän häc sinh giái líp 9 cấp thị xã Môn : Tiếng Anh___________________________I Choose the word that has the ... couldn’t 12. I like books on literature A. more than b. most of all C. much more D. not at all13. She is not doing in the garden, just walking about the place.A. anything B. nothing C. something...

Bạn đang đọc: Đề thi học sinh giỏi toán lớp 2 cấp huyện


*

*

*

*

*

... 72 tuổi .Em hãy tính xem Lúc tuổi của ông nội Hà bởi tuổi cha Hà hiện nay thì hồi đó bố Hà bao nhiêu tuổi?Câu4 : (2 điểm) Tìm x. a. X + X x 5 = 24 b. x + 5 - 17 = 35 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP ... = 24 b. X + 5 - 17 = 35 X x 6 = 24 X + 5 = 35 + 17 X = 24 : 6 X + 5 = 52 X = 4 X = 52 - 5 X = 47 Lan cầm cố bảng tính nhđộ ẩm được công dụng là đôi mươi . Huệ rứa bảng tính nhẩm lại được kết quả là 26 .Hỏi ... 15 centimet B . đôi mươi cm C. 25 cm D. 30 cmCâu 9: 81 – x = 28 . x có giá trị bởi bao nhiêu? A. 53 B. 89 C. 98 D . 43 Câu 10: 17 + 15 – 10 = Số điền vào nơi chấm là: A. 32 B. 22 C. 30 D. 12 II. Phần...

Xem thêm: Nhạc Phim You Are The Apple Of My Eye ’, ‘You Are The Apple Of My Eye’


... đào tạo và huấn luyện tkhô giòn hoá Đề chÝnh thøcKú thi chän häc sinh giái LíP 12 trung học phổ thông, BTTHPT, LớP 9 THCSNăm học trăng tròn 07 -trăng tròn 08 Môn thi: Tiếng Anh lớp 12 THPT Ngày thi: 28 tháng 3 năm đôi mươi 08 Thời gian: 180 ... cùng huấn luyện và giảng dạy thanh hoáKỳ thi lựa chọn học sinh giỏi LớP 12 trung học phổ thông, BTtrung học phổ thông, LớP 9 THCSNăm học 20 07 -20 084 đáp án - Hớng dẫn chnóng ( Đề bao gồm thức)Môn thi: Tiếng Anh lớp 12 trung học phổ thông A- đáp ánQuestion ... gian giao đề thi) Đề thi bao gồm 04 trang.Question 1: a- Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others: 1. A. health B. bread C. appear D. heavy 2. A. sugar...

Bài viết liên quan