Đề Thi Năng Lực Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài

Share:
... B. Các xeton khi cho phản ứng với H2 đều sinh ra ancol bậc 2. C. Trừ axetilen, các ankin khi cộng nước đều cho sản phẩm chính là xeton. D. Các hợp chất có chứa nhóm >C=O đều phản ứng với ... thoát ra trong phòng thí nghiệm ta phun khí Cl2 vào phòng4. Khi cho một ít CaCl2 vào nước cứng tạm thời sẽ thu được nước cứng toàn phần.5. Nguyên tắc để sản xuất gang là khử quặng sắt ... acid acetic bằng 1 phản ứng là:A. 3 B. 4 C. 5 D. 6Bài 10: Cho 33,6g hh FeS2 và S vào 1 bình kín có chứa 1 mol O2 (O2 lấy dư cho pư cháy), áp suất trong bình trước phản ứng là p. Nung...

Bạn đang đọc: Đề thi năng lực tiếng việt cho người nước ngoài


*

*

kết từ tiếng việt trong một số sách dạy tiếng việt cho người nước ngoài và vấn đề giảng dạy kết từ tiếng việt cho người nước ngoài


... NGUYỄN THỊ THANH NGỌC Đề tài KẾT TỪ TIẾNG VIỆT TRONG MỘT SỐ SÁCH DẠY TIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VÀ VẤN ĐỀ GIẢNG DẠY KẾT TỪ TIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ ... lĩnh vực dạy tiếng Việt cho ngƣời nƣớc ngoài. 8 Dạy tiếng Việt nhƣ một ngoại ngữ cũng nhƣ dạy tiếng Việt cho ngƣời nƣớc ngoài là quá trình dạy ngƣời nƣớc ngoài sử dụng tiếng Việt nhƣ thế ... sách dạy tiếng Việt cho ngƣời nƣớc ngoài 99 3.2.2. Đề xuất về số lƣợng và sự phân chia kết từ trong sách dạy tiếng Việt cho ngƣời nƣớc ngoài 104 4 3.3. Phương pháp dạy kết từ tiếng Việt...
*

Thiết kế chương trình và mô hình bài học để giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài trên truyền hình (chương trình cơ sở


... đất nước ta hiện nay, vị thế quốc tế và quan hộ quốc tế đang khiến cho nhu cầu học tiếng Việt của người nước ngoài, đặc biệt trong đó có việc học tiếng Việt của con em kiều bào ta ở nước ngoài, ... chương trình “Học tiếng Việt trên truyền hình”, chúng tôi thực hiện đề tài nghiên cứu " ;Thi t kê' chương trình và mô hình bài học để dạy tiếng Việt cho người nước ngoài tỉèn truyền ... Đài truyền hình Việt Nam và uỷ ban trung ương Hội người Việt Nam ở nước ngoài, nhàm đáp ứng phần nào nhu cầu học tiếns Việt của đồng bào Việt kiều, đặc biệt là nhu cầu dạv/học cho thế hệ thứ...

Xem thêm: Phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa Lý Băng Băng Băng Nổi Tiếng Ở Châu Á


*

Nghiên cứu các phát ngôn biểu thị ý nghĩa so sánh tĩnh và động trong tiếng Việt ứng dụng vào việc dạy tiếng Việt cho người nước ngoài


... và động trong tiếng việt (ứng dụng vào việc dạy tiếng Việt cho người nước ngoài) Luận văn thạc sĩ ngôn ngữ học Chuyên ngành: ngôn ngữ học Mã số : 60 22 01 Người hướng dẫn ... 61 Tiểu kết 63 Chương 3 Ứng dụng vào việc giảng dạy tiếng cho 64 học viên người nước ngoài 64 1.Vai trò của ngữ nghĩa trong việc dạy tiếng 64 2. Phương pháp dạy ngôn ngữ truyền thống và ... 5.1.Mục đích của bản thi t kế 81 5.2. Quy trình thi t kế 82 5.3. Mẫu thi t kế dạy các phát ngôn so sánh tĩnh trong tiếng Việt biểu thị ý nghĩa tương đồng. 83 5.4. Mẫu thi t kế dạy các phát...
*

Thiết kế bài kiểm tra và đánh giá trình độ tiếng Việt cho người nước ngoài học tiếng Việt ở trình độ sơ cấp


... đánh giá trình độ tiếng Việt cho người nước ngoài học tiếng Việt hiện nay. Chương 3: Thi t kế bài kiểm tra và đánh giá trình độ tiếng Việt cho người nước ngoài học tiếng Việt ở trình độ sơ ... thức thi t kế bài kiểm tra và đánh giá trình độ tiếng Việt cho người nước ngoài học tiếng Việt ở trình độ sơ cấp. Việc xác định nội dung kiến thức tiếng Việt cơ bản 7 dành cho người nước ngoài ... hình thi t kế bài kiểm tra và đánh giá trình độ tiếng Việt cho người nước ngoài học tiếng Việt thông qua việc khảo sát một số đề thi trình độ A tại các cơ sở dạy tiếng trong nước. - Đề xuất...

Bài viết liên quan