Đề thi olympic tiếng anh lớp 5 cấp quốc gia

Share:

Đề thi Olympic giờ đồng hồ Anh lớp 5 cấp quốc gia một trong số những tài liệu học tập tiếng Anh lớp 5 cải thiện cho các em học sinh.

Bạn đang đọc: Đề thi olympic tiếng anh lớp 5 cấp quốc gia

Học giờ đồng hồ Anh lớp 5qua đông đảo đề thi tiếng Anh Olympic sẽ giúp các em học tiếng Anh lớp 5 một cách tác dụng hơn.


Tuy nhiên, với đông đảo đề thi giờ Anh lớp 5 Olympic này chưa phải các em học tiếng Anh lớp 5 nào cũng có thể có thể hoàn thành được. Bởi đấy là chương trình giờ đồng hồ Anh nâng cao, giờ Anh của các kỳ thi cấp quốc gia, đầy đủ đề thi giờ Anh này chúng ta hãy nên làm cho trẻ có tác dụng quen cùng học một phương pháp dần dần.

Đề thi Olympic giờ Anh lớp 5 cấp giang sơn

Trong quy trình học giờ Anh lớp 5 gần như đề thi giờ Anh thứ hạng này sẽ giúp đỡ các em cải thiện hơn kỹ năng và kiến thức tiếng Anh của mình. Để học và hoàn thành những bài xích thi này những em cần nắm vững những kiến thức và kỹ năng tiếng Anh lớp 5 và những bài tập tiếng Anh thuộc lịch trình học ở trường các em đề xuất hoàn thành.

Bài 1: Tìm giải đáp đúng

1. Choose the oddone out

A. Great

B. Interesting

C. Good

D. Travel

2. When bởi you have Maths?- I have Maths classes ........ Thursday & Friday.

A. In

B.on

C.at

D. From

3. Chidren should ...... Their teeth before going khổng lồ bed.

A. Lớn brush

B. Brush

C. Brushing

D. Brushes

4. My father likes coffee, but my mother .......

A. Don't

B. Doesn't

C. Don'tlike

D. Doesn't like

5. What .... Lớn Mr. Tom?-I am saying nothing.

A. Bởi you say

B. Are you say

C. Does she say

D. Are you saying

6. Which sport do you play?- I play ........

A. Table-tennis

B. Swim

C. Sports

D. Games

7. Choose the word that has the underlined part pronounced differently

A. Drink

B. Favourite

C. Cooking

D. Nine

8. Choose the word that has the underlined part pronounced differently

A. Teach

B. Watch

C. School

D. Match

9. Choose the word that has the underlined part pronounced differently

A. Sugar

B. Sandwich

C.summer

D. Sorry

10. He ..... Goes for a walk in the morning

A. Never

B. Not

C. Doesn't

D. Isn't

Bài 2: Hãy giúp con khỉ xong xuôi bài tập theo dấu hiệu dưới đây

*

Bài 3: Hãy giúp ong tìm kiếm mật

1. We have English ________ Friday.

2. ______old are you? - I'm seven years old.

3. Thank you ______ much

4. W_______is Mary from?

5. _______color is it? - It's red

6. ______are you? - I'm fine. Thanks.

7. There are four people ______ my family.

8. ________time vị you go lớn bed?

9. There _____ one living room & one kitchen in my house.

10. Why do you want khổng lồ _____to the bookshop?

11. My brother is a factory _______. He works in a factory.

12. We like going to the zoo _____much.

13. After dinner, my mother checks my homework b_______bedtime.

14. My sister takes vegetables _____ the market.

Xem thêm: Nơi Bán Hộp Đựng Ổ Cứng Di Động, Hộp Box Ổ Cứng

15. Sometimes, I go out ______ my friends.

16. I'd like _______orange, please.

17. My father w_______hard everyday.

18. They are farmers. They work o_ a farm.

19. The museum _____behind the park.

20. Let's go out _________a walk.

21. Alan wants lớn be a xe taxi d___________.

22. I lượt thích _____play the piano, too.

23. Tom ___________born on October 24th.

24. There are _________people in my family: my parents, my brother & me.

25. What __________ your father do? - He is a farmer.

26. My brother is ____ engineer.

27. Nga is a student in class 5A, Quynh Mai P_____________ school.

28. I want lớn be a singer b__________I like to sing.

29. The cinema is between the park _______the post office.

30. I don't know how _______ dance.

Bài 4: LEAVE ME OUT

1. CHEASS 11. WATEER

2. TELERPHONE 12. MABLE

3. BIANGO 13. IDEAR

4. DOWIN 14. BUSTY

5. FINEISH 15. ENODUGH

6. FIVELD 16. PLANKE

7. NEPAR 17. LESMON

8. EXCIATING 18. SABD

9. PICANIC 19. CANODLE

10. CELEYBRATE 20. BORAT

Đề thi Olympic giờ đồng hồ Anh lớp 5 cung cấp quốc gia có rất nhiều theo năm, trên đó là những dạng bài xích tập nhưng mynhanke.mobi chọn lọc trong kỳ thi giờ đồng hồ Anh cấp đất nước năm học 2011-2012 cho các em ôn tập và làm quen. Để gồm thêm các tài liệu học tập tiếng Anh hiệu quả các em hãy học tập ngay trên mynhanke.mobi - trang web học tập tiếng Anh online cho trẻ em hiệu quả.

Bài viết liên quan