Tiền thân đức phật a di đà

Share:
Ðức Bổn Sư ưa thích Ca Mâu Ni Phật đã là 1 đấng lịch sử dân tộc trong cõi Ta Bà, ngoài mấy nghìn năm, hình ảnh ngài vẫn in sâu nơi cam kết ức của nhơn loại, vị truyện cam kết cùng di tích, nhứt là nét vàng bùng cháy trong Tam Tạng. Ðức từ Phụ A Di Ðà Phật cũng là 1 trong những đấng hoàn toàn lịch sử của thế giới Cực Lạc, trên vài mươi vậy kỷ, hồng danh mãi vang lên vị trí miệng, nơi tâm của vớ cả, y cứ khu vực kim ngôn của đức Bổn Sư, đấng chơn thiệt ngữ. Ðức Bổn Sư trước khi hiện thân thành đạo vô thượng nghỉ ngơi cội tình nhân Ðề, nhằm rồi trở nên vị Giáo Chủ cao quý của cõi Ta Bà, ngài là Thiện Huệ nhân tình Tát dưng hoa trải tóc cúng nhường Phật Nhiên Ðăng và là Hộ Minh bồ Tát ngự ở cung trời Ðâu Suất v.v... Ðức từ bỏ Phụ cũng thế, trước lúc viên thành quả đó Chánh Giác duy trì ngôi Pháp vương vãi ở cực Lạc nạm giới, ngài cũng đều có nhơn địa của ngài: Vua Vô né Niệm thời kỳ Phật Bảo Tạng, vương vãi Tử thắng Công Ðức vào pháp hội của Phật Bảo Công Ðức, nhân tình Tát Sa Di con trai của đức Ðại Thông Trí win Phật, v.v... Trước khi tìm hiểu đến thân và cõi lúc này của đức tự Phụ, ta buộc phải nên rõ nhơn địa của ngài, để hiểu rằng công dụng vô thượng đây tất do nơi nhơn thù chiến hạ thuở trước đây.

Bạn đang đọc: Tiền thân đức phật a di đà


*


Đức Phật A-Di-Đà là 1 trong những vị giáo chủ bên cõi Lạc bang, oách đức không cùng thệ nguyện hết sức lớn, mở môn phương tiện, độ kẻ chúng sanh thoát khỏi Ta Bà mang đến Tịnh độ. Trong ghê Bi Hoa nói rằng: “Về khoảng tầm hằng sa kiếp trước, tất cả một đại kiếp hotline là Thiện Trì”. Khi ấy tại cõi San-đề-lam, có vua chuyển Luân Thánh Vương, thương hiệu Vô kiêng Niệm, thống lãnh cả tứ xứ thiên hạ: một là Đông chiến thắng Thần Châu, hai là phái nam Thiệm cỗ Châu, cha là Tây Ngưu Hóa Châu, và tứ là Bắc Cu Lô Châu; giờ nhơn hiền đức đồn dậy tứ phương đức tự thiện đượm nhuần mọi xứ; nên hết thảy quần chúng. # ai nấy cũng sẵn lòng ái kính.
Vua ấy có rất nhiều người con và tất cả một vị Đại thần, tên là Bảo Hải, nhỏ dòng Phạm chí, rất thông suốt về vấn đề xem thiên văn.
Ông Bảo Hải lại sở hữu một người nam nhi tướng xuất sắc lạ thường, từ dưới chân lên đến mức trên đầu đều sở hữu ba mươi nhì tướng tốt.
Khi bé ông mới sanh ra, thì có những hàng khách hàng tôn quí đem các đồ lễ vật đến dâng cho, nhân vậy nhưng mà đặt thương hiệu là Bảo Tạng.
thời gian khôn lớn, thì Bảo Tạng xem biết bài toán đời là gian nan thân mạng lại vô thường, thoải mái và tự nhiên sanh lòng chán ngán, quăng quật cuộc vinh hoa, ngay lập tức xuất gia tu hành, chẳng đặng bao lâu nhưng mà đã thành Phật, hiệu là Bảo Tạng Như Lai, đủ các đạo pháp nhiệm mầu, thần thông rộng lớn. Khi thành Phật rồi, thì Ngài dạo khắp các nơi mà hóa độ bọn chúng sanh; có tương đối nhiều hàng đồ đệ đã hội chứng đặng trái Thanh văn, Duyên giác và người yêu tát, đề xuất nhân dân ai nấy cũng sẵn lòng hoan nghinh.
tất cả một bữa kia, vua Vô né Niệm nghe Phật Bảo Tạng cùng đại chúng cho giảng đạo tại vườn Diêm phù, gần mặt thành, thì tự nghĩ rằng: “ ni ta muốn đến chỗ Phật, đặng xem coi giảng đạo lý gì cơ mà thiên hạ tín ngưỡng đông như vậy !”
Nghĩ như vậy rồi, vua cùng những vị vương tử, đại thần với quyến trực thuộc bèn mang đến vườn Diêm phù lễ Phật vừa xong, ngay lập tức đi thông thường quanh tía vòng, rồi ngồi bên ngài nhưng nghe pháp.
Vua Vô né Niệm xem thấy Đức Bảo Tạng Như Lai khoanh chân ngồi bên trên bảo tọa tất cả hình bé sư tử, rất bực trang nghiêm, đầy đủ tướng tốt đẹp, tầm thường quanh thân Ngài bao gồm ánh sang những sắc chói lòa.
Còn trong pháp hội thì thấy: nào là những người dân đã xuất gia có tác dụng đệ tử của Phật cạo tóc đắp y, như thế nào là phần đông hàng vương vãi tử đại thần mặc thứ anh lạc, như thế nào là cung nga mỹ phái nữ dung mạo xuất sắc xinh, làm sao là sĩ, nông, công, thương, áo xiêm chỉnh đốn, kẻ thì chấp tay ngồi lặng lặng, bạn thì quỳ gối thưa hỏi, xem cỗ ai nấy cũng chăm ngó Phật mà lại nghe pháp cả.
Vua Vô kị Niệm quan cạnh bên khắp đủ đầy đủ lẽ, bèn nhắm nhìn thân mình, rồi trở lại ngó Phật, mắt sững ko nháy, lòng thiệt hoan nghinh, mẫu tâm niệm tín ngưỡng tự nhiên và thoải mái phát lộ, ngay lập tức đảnh lễ Ngài và đi xung quanh ba vòng, rồi cũng ngồi xuống một bên Ngài mà chăm nghe lời giảng dạy.
Vua nghe Đức Bảo Tạng Như Lai diễn đủ những pháp, thì lòng vẫn mở thông, căn thân thanh tịnh, rõ mặt đường giải khổ, biết sự làm cho lành, ngay tức thì quì xuống chấp tay nhưng mà thưa rằng: “Bạch Đức cố kỉnh Tôn ! ni tôi muốn sắm đầy đủ những đồ ăn uống: áo chăn, mền nệm cùng thuốc men, đặng dưng cúng mang lại ngài và đại chúng luôn trọn cha tháng tại đây mà giảng đạo. Xin ngài từ bi thương nạp “.
Vua Vô kiêng Niệm thấy Phật nhận lời, ngay tắp lự trở về truyền lệnh chọn sửa đủ những lễ, cứ đúng buổi cơ mà dâng cúng không còn trễ nải.
Vua lại khuyên răn bảo các vị vương vãi tử, đại thần, quyến thuộc với nhân dân rằng: ”Các ngươi gồm biết xuất xắc không? nay trẫm đã mở lòng tía thí, kính thỉnh Đức Bảo Tạng Như Lai cùng đại chúng cho mà cúng nhường nhịn trọn tía tháng. Rất nhiều đồ báu trọng ngon đẹp mắt của trẫm lâu dụng lâu nay nay rất nhiều đem dưng cúng vớ cả. Những ngươi cũng yêu cầu thể theo ý trẫm xả sút huyễn tài cơ mà cúng Phật Tăng đặng mong phước báo “.
Cả thảy gần như vâng lời vua khuyên, hết lòng tìm sửa lễ vật mà lại dâng thờ Phật. Gồm một hôm, quan lại Đại thần Bảo Hải, là thân phụ Đức Bảo Tạng Như Lai, nằm mộng mị thấy vua Vô né Niệm làm sự tía thí thì lớn, mà việc cầu phước báo thì nhỏ. Sự ý muốn của vua còn ở trong về phước hữu lậu trong ôm đồm nhân thiên, chưa thoát thoát khỏi luân hồi sinh tử.
Vậy yêu cầu quan Đại thần chẳng đặng vui lòng, vị ý của ông muốn thế nào cho vua vạc tâm ước quả tình nhân đề, tu thành Phật đạo cơ mà cứu vớt đa số loài bọn chúng sanh, chớ không muốn cho vua cầu phước báo nhỏ nhen như hàng tiểu dân vậy.
quan Đại thần suy xét như vậy, bèn đến chỗ Phật Bảo Tạng Như Lai tỏ điềm nằm mơ ấy, cùng tâu với vua Vô né Niệm rằng: “Muôn tâu Đại vương ! Xin suy nghĩ đến bài toán này. Về việc sanh tử luân hồi đề nghị bỏ thân này mang lốt khác, yêu cầu khó đặng thân người. Ni Đại vương đang cảm đem phước báo có tác dụng đặng vương thân, thiệt là quí báu biết nhịn nhường nào ! các Đức Phật tùy cơ duyên của chúng sanh cảm triệu cơ mà ứng hiện ra đời, cũng giống như bông ưu đàm ứng thời nhưng mà nở ; thiệt là ít gồm ! nay Đại vương chạm chán Phật xuất thế, thì phần hân hạnh biết bao ! xong trừ lòng dục vọng, làm đầy đủ sự phước duyên, cũng là việc khó nhưng Đại vương có tác dụng đặng như vậy, thiệt là ít ai bì đặng !
Xin Đại vương sản phẩm lỗi mang đến ngu thần hỏi lời này: ngày này Đại vương cúng nhường Phật Tăng, sử dụng phước duyên đó mà cầu nguyện những việc chi, xin mang lại ngu thần rõ.
giả dụ Đại vương muốn cầu sanh về cõi Trời mà làm một vị Thiên tử tận hưởng sự phước thọ hay muốn cầu sinh về cõi Nhân gian có tác dụng vua đưa Luân, thống lãnh tứ châu thế gian như thời nay vậy, thì cũng còn làm việc trong khổ hải, chớ chưa thoát ra khỏi vòng sanh tử luân hồi.
Thưa Đại vương ! nhị sự phước báo tôi sẽ trần tấu này đều là tướng vô định, đều là việc vô thường, thí như cơn gió thổi, nhịn nhường tợ đám mây tan, có chắc chắn lâu dài bỏ ra đâu mà yêu cầu cầu nguyện !
trường hợp sanh về cõi Trời, khi hưởng trọn sự khoái lạc mà có tạo ác nghiệp, thì cũng đề xuất đọa vào Địa ngục, đặng chịu đựng khổ. Còn như sanh về cõi Nhân gian, thì lại chịu hồ hết sự nhức đầu khó xử phần thì oán thù cừu chạm mặt gỡ, phần thì ân ái biệt li cái khổ trạng ấy quan yếu kể xiết.
vì Đại vương nhờ nhân duyên tu phước đời trước, yêu cầu mới hưởng trọn đặng sự tôn vinh như vầy. Nếu nay Đại vương giữ gìn giới luật, thì đã đặng phước báo lớn hơn nữa. Còn như tu học chánh pháp, thì đã thành chưởng trí.
Vậy xin Đại vương buộc phải phát tâm cầu đạo vô thượng nhân tình đề, chớ đừng nguyện cầu những câu hỏi phước nhỏ nhen như hạng bạn thường tê vậy.
Vua Vô kị Niệm nghe quan lại Đại thần Bảo Hải khuyên răn thỉnh như thế, thì chổ chính giữa lượng tự nhiên và thoải mái mở rộng, tức thời đáp rằng: “ Trẫm mong trải khắp trong đường sanh tử. Làm sự bố thí , trì giới, hầu nghe những pháp mầu nhiệm, tu hạnh nhân tình tát và cứu vớt bọn chúng sanh ; do nhân duyên ấy mà phát tâm nhân tình Đề “.
Đại thần Bảo Hải lại nói rằng: “ nhân tình đề là một trong những đạo rất trong sáng sáng suốt, khôn xiết ngay thẳng chính đáng rất trang nghiêm tốt đẹp, rất rộng lớn cao sâu, mọi cả lỗi không, trùm cả sa giới rất gồm oai thần mãnh lực.
Vả lại đạo bồ đề là hạnh ba thí, sẽ đặng phú quý ; là hạnh trì giới, vẫn đặng tịnh tâm ; là hạnh nhẫn nhục, vẫn đặng vô xẻ ; là hạnh tinh tấn, sẽ đặng bất thoái ; là hạnh thiền định, sẽ im lặng ; là hạnh chén bát nhã, sẽ đặng sáng sủa suốt.
Tu được như vậy mới đến chỗ an nhàn và mới chứng đặng quả Niết bàn. Vậy xin Đại vương cần phát chổ chính giữa mà mong đạo ấy.
Vua Vô tránh Niêm đáp rằng: “ Này khanh ! Đương thời kỳ trung kiếp, mỗi cá nhân sống lâu chỉ tất cả tám vạn tuổi cơ mà thôi ! ni Đức Bảo Tạng Như Lai ứng hiện thành lập và hoạt động mà giáo hoá bọn chúng sanh, hoặc tất cả kẻ chứng pháp Tam muội, hoặc có fan đặng bực bồ tát, hoặc đặng thọ ký kết làm Phật, hoặc đặng trái báo nơi cõi Nhân thiên. Trong hàng chúng sanh tất cả một tín đồ nào ko trồng căn lành nhưng mà Đức Như Lai chẳng nói pháp đoạn khổ. Mặc dù Ngài là phước điền của chúng sanh, tuy nhiên những người không có căn lành thì Ngài không hoàn toàn có thể hóa độ cho xong đặng hồ hết sự nhức đầu khó xử “.
ni Trẫm phát người tình đề tâm, tu người thương tát hạnh, học tập đạo Đại thừa, hội chứng pháp môn khôn xiết mầu nhiệm, chuyên làm Phật sự nhưng mà giáo hóa chúng sanh. Trẫm ao ước cầu sao để cho khi thành đạo bồ đề thì thế giới đặng trang nghiêm thanh tịnh bọn chúng sanh không còn có một chút khổ gì. Nếu đặng do đó thì trẫm sẽ chứng đạo Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.
Vua Vô né Niệm nói do đó rồi, bèn đi với quan Đại thần Bảo Hải cho chỗ Đức Bảo Tạng Như Lai, thấy ngài đương nhập định. Lại dùng phép thần thông biến đổi và phóng hào quang quẻ sáng suốt, hiện nay cả mười phương nhân loại của Chư Phật ra trước mặt cho chúng hội xem: hoặc tất cả cõi Phật đã Niết bàn rồi, hoặc có cõi Phật đương Niết bàn, hoặc gồm cõi các vị người thương tát mới ngồi vị trí đạo tràng dưới cây nhân tình đề, đương thu phục chúng ma hoặc gồm cõi Phật bắt đầu thành đạo và new nói Pháp, hoặc bao gồm cõi Phật thành đạo đã lâu, đương còn nói pháp, hoặc có quả đât toàn là các bực người thương tát, hoặc có trái đất toàn là đều hàng Thanh văn cùng Duyên giác, hoặc bao gồm thế giới không tồn tại Phật, người thương tát, Thanh văn và Duyên giác chi hết, hoặc có nhân loại đủ năm món ác trược, hoặc có thế giới đủ các thứ trang nghiêm, hoặc có trái đất hèn kém nhơ bẩn nhớp, hoặc có thế giới giỏi đẹp lạ thường, hoặc có quả đât mà quần chúng sống lâu vô cùng, hoặc có trái đất mà quần chúng thọ mạng ngắn ngủi, hoặc có nhân loại thường bị tai nạn thủy hỏa, hoặc có nhân loại hằng bị tai nạn đáng tiếc gió bão, hoặc có trái đất gần thành tựu, hoặc có trái đất đã thành công rồi. Đại thần Bảo Hải thấy vậy, bèn tâu cùng với vua Vô kiêng Niệm rằng: “Nay Đại vương nhờ sức oai nghiêm thần của Đứ Như Lai mà lại đặng thấy các thế giới ; vậy Đại vương phát tình nhân đề tâm ý muốn cầu lấy thế giới nào”.
Vua chấp tay nhưng mà thưa với Đức Bảo Tạng Như Lai rằng: “Bạch Đức cố kỉnh Tôn ! Chẳng biết các vị người thương tát tu hạnh gì cơ mà được đặng cõi Phật xuất sắc đẹp trang nghiêm, tu nghiệp gì nhưng mà được đặng quả đât xấu xa ác trược, bởi nghiệp gì mà lại đặng lâu mạng lâu dài, tạo nghiệp gì nhưng mà số mạng ngắn ngủi ? Xin ngài chỉ dạy cho tôi biết mà lại tu học “.
Đức Bảo Tạng Như Lai nói rằng: “Vì bởi những vị tình nhân tát tất cả sức thệ nguyện, muốn ở cõi thế giới thanh tịnh, không có các điều ác trược, nên sau khoản thời gian thành đạo được về ở cõi khôn cùng trang nghiêm. Còn các vị người yêu tát nào vì chưng sức thệ nguyện, mong mỏi ở cõi trái đất ngũ trược đầy đủ sự phiền não, nên sau khoản thời gian thành đạo về ngơi nghỉ cõi ngũ trược phiền óc ấy “.
Vua Vô kiêng Niệm lễ Phật rồi lui quay trở lại trong cung, 1 mình ngồi yên lìm mà cân nhắc đến sự thệ nguyện của mình, muốn cầu mang đến đặng cõi rất là tốt đẹp, đặng tiếp dẫn bọn chúng sanh.
để ý đến rồi vua bèn quay trở lại lễ Phật cơ mà thưa rằng ; “Bạch Đức cầm cố Tô ! bởi vì tôi mong muốn chứng đạo tình nhân đề, buộc phải đem công đức cúng nhường Ngài với đại bọn chúng trong bố tháng mà mong đặng cõi Phật vô cùng thanh tịnh trang nghiêm.
1. Bạch Đức gắng Tôn ! ni tôi nguyện về sau khi tôi thành Phật, làm sao đặng một thế giới đủ sự vui đẹp, hình dạng nhân dân trong cõi ấy toàn là sắc quà và không có những đường Địa ngục, Ngạ quỉ với Súc sinh xen ở phổ biến lộn. Hết thảy chúng sanh vị trí cõi ấy chẳng bao giờ còn nên thoái chuyển mà đọa vào trong tía đường dữ kia nữa, với người nào thì cũng đủ sáu phép thần thông và căn thân giỏi đẹp.

Xem thêm: Thông Tin Tuyển Sinh Trường Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh


2. Tôi nguyện tất cả chúng sinh được về cõi ấy, phần đông thành bọn ông tươi giỏi vô cùng, không thể thọ báo dung nhan thân bọn bà với cũng chẳng còn có danh hiệu của người đàn bà nữa. Hết thảy chúng sanh, khi được về đó, thần thức đầu bầu trong bông sen, lúc bông nở ra thì căn thân xinh tốt, thọ mạng lâu dài, không kể xiết đặng.
3. Tôi nguyện cõi ấy đặng trang nghiêm, cảnh đồ gia dụng thậtt xinh đẹp, không có mọi sự lây lan trược, hằng tất cả hoa giỏi hương thơm hương thơm bay những hướng.
4. Tôi nguyện cho chúng sanh vào cõi ấy, ai nấy cũng mọi đặng cha mươi hai tướng tốt, sáu phép thần thông, trong tích tắc dạo khắp các cõi Phật trong mười phương, đặng thờ dường và nghe pháp, rồi quay trở lại cũng chưa trễ buổi ăn.
5. Tôi nguyện quần chúng. # trong cõi ấy các đặng hồ hết sự thọ dụng trường đoản cú nhiên, đúng giờ nạp năng lượng thì gồm đủ các món ngon dị vật hiên ra trước đôi mắt ; còn ao ước bận trang bị gì thì bao gồm áo xiêm giỏi đẹp hiện nay ra mặt mình, không cần thiết phải sắm sửa như trong cõi trần gian vậy.
6. Tôi phạt nguyện cầu đặng cõi Phật như vậy, đặng từ bỏ rày về sau, đời đời kiếp kiếp kiếp kiếp, thường tu hạnh người thương tát, làm sự thảng hoặc mà sản xuất thành cõi Tịnh độ, mang lại thời kỳ hội chứng đạo thì ngồi bên dưới cây người tình đề mà kết quả đó Chánh giác, phóng hào quang soi các trái đất cho những đức Phật hồ hết xem thấy, đặng khen ngợi danh hiệu của tôi.
7. Tôi phạt nguyện mong đặng cõi Phật như vậy, đặng từ bỏ rày về sau, đời đời kiếp kiếp kiếp kiếp, hay tu hạnh nhân tình tát, làm cho sự thảng hoặc mà tạo thành cõi Tịnh độ, đến thời kỳ hội chứng đạo thì ngồi bên dưới cây người thương đề mà thành quả đó Chánh giác, phóng hào quang đãng soi các quả đât cho những đức Phật phần nhiều xem thấy, đặng khen ngợi danh hiệu của tôi.
8. Tôi nguyện khi thành Phật rồi, đa số loài bọn chúng sanh ở các nhân loại đã phát ý trung nhân đề tâm, tu tình nhân tát đạo, ước ao sanh về cõi tôi, thì tới khi mạng chung, tôi và đệ tử tôi đa số hiện thân cho trước mặt fan ấy đặng tiếp dẫn.
9. Tôi nguyện khi tôi nhập diệt, trải vô số kiếp sau đây những người người vợ nhân sinh sống trong các thế giới nghe danh hiệu tôi mà chuyên lòng vui mến và phát nhân tình đề tâm, cho tới lúc thành Phật cứ cảm báo đặng có tác dụng thân lũ ông hoài, chớ không khi nào còn mang lấy thân bọn bà nữa.
10. Bạch Đức vắt Tôn ! Tôi nguyên đặng cõi Phật như vậy, chúng sanh như vậy, phần đông sự thanh tịnh trang nghiêm như vậy, thì tôi mới chịu thành Phật.
Đức Bảo Tạng Như Lai nghe vua vô tránh Niệm nguyện mấy lời ấy rồi khen rằng: “Hay thay! hay thay! Đai vương phát nguyện sâu lớn, ao ước cõi thanh tịnh. Cơ Đại vương vãi hãy xem qua phía Tây, bí quyết trăm ngàn muôn ức cõi Phật, bao gồm một thế giới gọi là Tôn Thiện Vô Cấu, giáo công ty cõi ấy hiệu là Tôn Âm vương vãi Như Lai, hiện nay đương vì các bực ý trung nhân tát mà đào tạo và huấn luyện pháp Đại thừa, giáo hóa các người thượng căn, chớ ko điển thuyết những pháp quyền tiểu”.
vào cõi ấy cũng không tồn tại chúng sanh căn trí Thiểu thừa và cũng không tồn tại một ngưòi thiếu phụ nhân. Cơ mà y báo và chánh báo của Phật Tôn Âm vương vãi Như Lai thật thanh tịnh trang nghiêm, vô cùng xứng hiệp với chỗ cầu nguyện của Đại vương vãi đó! vày Đại vương gồm thệ nguyện muôn cõi thanh tịnh, buộc phải nay ta đổi hiệu Đại vương là Vô Lượng Thanh Tịnh.
lúc Vô Lượng tịnh tâm mãn một trung kiếp, thì Đức Phật Tôn Âm vương vãi Như Lai nhập Niết bàn, chánh pháp truyền tay đặng mười trung kiếp. Đến khi khử rồi, trải qua sáu mươi trung kiếp, thì cõi Tôn Thiện Vô Cấu đổi tên lại là: Di thọ Quang Minh bao gồm đức Phật, hiệu là Bất Khả tư Nghị Công Đức vương Như Lai, ứng hiện thành lập và hoạt động mà hóa đạo bọn chúng sanh. Sau khi đức Phật ấy nhập niết bàn rồi, trải vô vàn hằng sa kiếp với vô lượng Phật diệt độ, thì cõi Di thọ Quang Minh đỗi tên lại là: An Lạc. Đến thời kỳ Vô Lượng Thanh Tịnh triệu chứng quả về cõi đó mà thành Phật thì hiệu là: A Di Đà Như Lai sống thọ vô cùng, tiếp dẫn vô lượng bọn chúng sanh trong các quả đât về đó, rồi giáo hóa mang đến thành nhà phật tất cả.
Vua sinh sống trong pháp hội nghe Chư Phật hồ hết thọ ký cũng giống như lời Đức Phật Bảo Tạng đang nói bên trên đó, thì khôn cùng đỗi vui mừng, liền chấp tay đảnh lễ, rồi ngồi nghe Phật Bảo Tạng thọ ký cho các vị người thương Tát khác.
Từ đó về sau, vua Vô né Niệm mạng tầm thường thọ sinh ra những đời khác, kiếp nào thì cũng giữ lời bổn nguyện, tu hành tình nhân tát cứu vớt độ chúng sanh, trải vô lượng kiếp quả mãn khu vui chơi công viên hiện thành chánh giác, đến hiện nay đã mười đại kiếp rồi, ngài sống cõi rất Lạc quả đât bên Tây phương, đương giảng dạy những pháp Đại thừa với hằng tiếp dẫn chúng sanh mang về cõi ấy.
Ðức Ðại Thông Trí chiến hạ Phật lúc còn ở ngôi Quốc Vương, gồm 16 fan con trai. Dịp Quốc Vương vứt ngai đá quý xuất gia thành Phật, thời 16 vị vương Tử đồng vào pháp hội xin xuất gia làm Sa Di. Trải sang 1 thời gian tu học, 16 vị Sa Di bệnh ngộ diệu lý, đa số đặng thần thông trí huệ.
sau khi giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa mang lại đại chúng trong pháp hội, đức Ðại Thông Trí chiến thắng Phật tức thì nhập tịnh thất trụ trong đại định.
thời gian đức Phật ngồi yên lặng vị trí tịnh thất, 16 vị nhân tình Tát Sa Di các thăng pháp tòa giảng rộng nghĩa lý tởm Pháp Hoa mang đến đại chúng. Từng vị nhân tình Tát Sa Di độ được sáu trăm tám mươi muôn ức na vày tha hằng hà sa người.
Mười sáu vị Sa Di đó hiện nay đều sẽ thành Phật ca, đã ngự trong đạo tràng làm việc mười phương nạm giới. Vị Sa Di sản phẩm 16 thành Phật sống cõi Ta Bà hiệu là thích hợp Ca Mâu Ni. Và vị thiết bị 9 bây giờ thành Phật ở rất Lạc cầm cố giới, có nghĩa là đức tự Phụ A Di Ðà Phật.
Về thuở thừa khứ bao gồm ông Thái Tử thương hiệu là Bất tứ Nghì thắng Công Ðức. Năm 16 tuổi, hoàng thái tử được nghe ghê “Pháp Bổn Ðà La Ni” nơi đức Phật Bảo Công Ðức Tinh Tú Kiếp vương Như Lai.
Nghe kinh ngừng Thái Tử tinh tấn tu tập trong bảy muôn năm, không ngủ nghỉ, mà cũng ko nằm, không dựa. Nhờ vào sức dõng mãnh ấy, cần lần lần thái tử được gặp gỡ chín mươi ức trăm nghìn đức Phật. Bao nhiêu kinh pháp của chư Phật dạy truyền, thái tử đều hoàn toàn có thể thọ trì tu tập cả. Sau này Thái Tử xuất gia làm Sa-môn, lại tu tập “Pháp Bổn Ðà La Ni” chín muôn năm và giảng truyền chánh pháp cho số đông người.
Tinh tấn tu hành và chăm chỉ giáo hóa, trong một đời hoằng pháp hoàng thái tử độ được tám mươi ức na vì chưng tha tín đồ phát người tình Ðề tâm, trụ bực bất thối chuyển. Thái Tử win Công Ðức là chi phí thân của Ðức tự Phụ A Di Ðà Phật.
Một hôm nhơn thấy sắc đẹp của đức Bổn Sư say đắm Ca Mâu Ni Phật tươi đẹp sáng rỡ khác hoàn toàn ngày thường, Tôn trả A Nan bèn ra lễ Phật rồi bạch hỏi duyên cớ.
Ðức Bổn Sư tán thán lời bạch hỏi đây, công đức lớn hơn công đức cúng nhường vô lượng vị Thanh Văn cùng Duyên Giác, cơ mà cũng lớn hơn công đức tía thí mang đến vô lượng sản phẩm chư Thiên, nhơn dân thế súc trong vô số nhiều kiếp. Vì chưng chư Thiên, nhơn dân nhẫn đến các loài nạm súc phần đông nhờ lời bạch hỏi này nhưng mà được đạo pháp giải thoát.
Rồi đức Bổn Sư cho biết thêm rằng, bây giờ ngài sẽ nghĩ đến bổn sự, bổn nguyện cùng bổn hạnh của Ðấng giáo công ty Cực Lạc cụ giới, đức phật A Di Ðà.
- Vô lượng vô vàn kiếp về trước, nhằm mục tiêu lúc đức nỗ lực Tự tại Vương Như Lai xuất nạm giáo hóa chúng sanh, bao gồm một Quốc vương vãi nghe đức phật thuyết phán lòng rất vui thích, tức khắc phát bồ Ðề tâm, từ vứt ngai tiến thưởng xuất gia có tác dụng Sa Môn hiệu là Pháp Tạng.
Sa Môn Pháp Tạng mang đến đảnh lễ Phật núm Tự tại vương, và sau khoản thời gian thuyết tụng ca ngợi đức Phật, bạn cần mong đức Phật truyền dạy công hạnh trang nghiêm Tịnh Ðộ nhiếp thủ chúng sanh, để fan y theo tu hành.
Rõ biết Sa Môn là bực cao minh, chí nguyện sâu rộng, đức Phật rứa Tự tại Vương bởi Sa Môn Pháp Tạng mà lại giảng nói y báo đồng thời lại hiện tất cả ra mang đến thấy.
lúc nghe tới và được thấy y báo chánh báo trang nghiêm của các quốc độ xong, Sa Môn Pháp Tạng phân phát khởi chổ chính giữa nguyện thù chiến hạ vô thượng. Rồi trong thời gian năm kiếp, bạn suy gẫm chọn lấy công hạnh trang nghiêm thanh tịnh Phật độ (Bổn Sư nói cùng với A Nan: “Thời kỳ ấy, đức phật thọ 10 kiếp”).
khi tu tập xong, Sa Môn Pháp Tạng mang đến đảnh lễ đức rứa Tự trên Vương Như Lai, và ước đức Phật triệu chứng giám cho tất cả những người thuật 48 điều đại nguyện mà tín đồ đã lập thệ quyết triển khai để tiếp độ tất cả chúng sanh.
thời gian Pháp Tạng người thương Tát đối đức Phật nạm Tự trên Vương thuật 48 điều đại nguyện xong, thời khắp cõi đất hầu như rung động, hoa báu mưa xuống trên bản thân người, với giữa hỏng không tự nhiên tiếng nhạc vang lừng: “Quyết dĩ nhiên sẽ thành Phật!”.
Sau kia trải qua vô lượng vô vàn kiếp, Pháp Tạng tình nhân Tát tu hành thực hiện hoàn toàn các điều nguyện trên, và fan đã thành Phật tới lúc này được mười kiếp hiệu là A Di Ðà, hiện đang ngự thuyết pháp tại rất Lạc nắm giới, từ thời điểm cách đó mười muôn ức cõi về hướng Tây.

Tài liệu rước từ sách Đường Về rất Lạc của HT ưng ý Trí Tịnh


Facebook Google Tweet
Danh mục tin tức
Phật Sự Phật Giáo và Đời sinh sống Phật giáo & Xã Hội Phật giáo và Tuổi trẻ Văn học Phật Giáo Pháp môn niệm Phật

Bài viết liên quan